Privacy en Cookies

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de website “Weeshuisperu.nl” (SITE). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door WebwinkelCompany B.V. (hierna: “Weeshuisperu.nl”). De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Weeshuisperu.nl. 

WebwinkelCompany B.V., Ekkersrijt 1329, 5692 AJ Son, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 71329676; 

Van WIE verwerken wij persoonsgegevens en HOE krijgen wij deze?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met onze SITE, zoals klanten. 

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze SITE bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice. 

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken. 

WAAR worden uw gegevens verzameld/bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. 

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw account bij ons aanhoudt. 

RECHTEN van u met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden. 

DELEN van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:
• Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,

• Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Site of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).

• Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

• Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening). 

Kinderen

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. 

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en/of apparaat. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij onze SITE geen cookies ontvangt. 

Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL’s. 

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. 

Indien u uw cookies wilt verwijderen en u weet niet hoe dat moet, dan raden we u aan om de help functie van uw browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla, Firefox) te raadplegen. Hieronder leggen we meer uit over de soorten cookies waarvan we gebruik maken. 

Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de site blijft werken en als u ingelogd bent blijft als u naar verschillende pagina’s op Weeshuisperu.nl gaat, en dat u inlognaam en wachtwoord bewaard blijven. Zodoende hoeft u niet iedere keer weer opnieuw uw inloggegevens in te typen. 

Cookies van aangesloten webshops: Zodra u via Weeshuisperu.nl naar de website van een aangesloten webshop gaat, worden er cookies gezet door die webshop. Dit is nodig om te kunnen zien dat u vanaf Weeshuisperu.nl naar de desbetreffende webshop bent gegaan. 

Deze zogenaamde cookies worden geplaatst door andere websites, en Weeshuisperu.nl heeft dus geen controle of inzage in deze cookies. Ook hebben wij geen zeggenschap of inzicht in de manier waarop een aangesloten webshop deze cookies verder gebruikt in het verzamelen en analyseren van gegevens. Zij hebben hiervoor hun eigen privacy policy die hierop van toepassing is. 

Analytics cookies: Weeshuisperu.nl maakt gebruik van Google Analytics, om gegevens te verzamelen over aantallen bezoekers en surfgedrag. Google plaatst hiervoor een cookie in uw browser, en analyseert de gegevens voor ons. Via de Google Analytics Console heeft Weeshuisperu.nl inzicht in de resultaten van deze analyses. De informatie die Weeshuisperu.nl van Google ontvangt, is altijd geanonimiseerd en niet te herleiden naar een specifiek persoon. Wel is het zo dat Google deze informatie aan derden verstrekt indien zij in opdracht van Google deze informatie verwerken, of indien Google dat wettelijk verplicht is. 
 

Wijzigingen Privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. 

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Schuiven naar boven